Kobiety też budują statki

Mentoring w branży morskiej – wnioski i rekomendacje

Od 18 maja 2022 roku obchodzić będziemy – decyzją rady IMO (International Maritime Organization) – Międzynarodowy Dzień Kobiet w Branży Morskiej (International Day for Women in Maritime). Będzie to okazja do podkreślenia obecności kobiet w branży, rozmowy o tym jak prowadzić rekrutację i budować kulturę pracy, która będzie służyła różnorodności. To także kolejne działanie IMO zbliżające nas do osiągnięcia celu 5. Zrównoważonego Rozwoju (równość płci) oraz zwiększenia obecności kobiet na morzu. W Gdańsku od 2019 roku, w ramach projektu “Kobiety też budują statki”, organizujemy warsztaty podnoszące kompetencje menadżerskie liderek z branży morskiej i logistycznej, warsztaty dla szkolnych doradców i doradczyń zawodowych, a także program mentoringowy. Po dwóch edycjach mentoringu chcemy się podzielić metodologią i wnioskami z realizacji.

W artykule przeczytasz: skąd wziął się pomysł na program mentoringowy, jaka była jego struktura, jakie tematy pojawiały się w procesach mentoringowych i jaki miał wpływ na życie mentorek, mentorów i mentees.

Celem programu mentoringowego jest identyfikacja przez kobiety wkraczające na rynek pracy w branży morskiej i logistycznej swojego potencjału – nazwania swoich talentów, określenie swoich mocnych stron i zasobów, poznanie możliwości pracy w sektorze oraz określenie krótko- i długofalowych celów rozwoju. Dla mentorek i mentorów to okazja do rozwoju umiejętności liderskich. Program służy także budowaniu sieci kontaktów pomiędzy osobami uczestniczącymi. Pierwsza edycja odbyła się w 2020 roku, druga – w 2021 roku. Program jest realizacją jednej z rekomendacji raportu z badań karier kobiet w branży morskiej, które przeprowadziłyśmy w 2019 roku: https://kobiety.inkubatorstarter.pl/raport-z-badania-karier-kobiet/. Został opracowany przez Annę Miler z Inkubatora STARTER oraz Annę Dukowską – doradczynię zawodową. Organizacyjnie wspierała go Agnieszka Ignaczak.

W branży morskiej kobiety napotykają na liczne wyzwania – od trudności w znalezieniu praktyk na statkach, poprzez kwestionowanie ich przydatności w obszarach wymagających siły fizycznej, po ograniczone możliwości awansu. Nowe wyzwania przyniosła pandemia. Pracownice z krótkim stażem pracy traciły pracę w pierwszej kolejności. Pogłębiła się trudność w nawiązywaniu kontaktów w branży. Są to często pierwsze pokolenia kobiet, które wkraczają do tego obszaru, pochodzące z terenu całej Polski, które nie mogą skorzystać z sieci budowanej przez – na przykład – rodziców. Co zasygnalizowały mentorki, jednak nawet rodzinne tradycje, nie są już gwarantem, że uda się szybko “wsiąknąć” w środowisko. Pracownice z krótkim stażem pracy bywają traktowane mało poważnie ze względu na swój wiek – utrudnia im to uczenie się wewnątrz organizacji. Większa i bardziej widoczna obecność kobiet w sektorze daje nadzieję na zmianę strukturalną.

Kształt programu w 2021 roku był efektem wniosków z pilotażu przeprowadzonego w 2020 roku. Jest to mentoring indywidualny, gdzie osoby pracują jeden na jeden przez cały proces. W 2020 roku mentoringiem zostało objętych 13 mentees. Do roli mentorskich rekrutowałyśmy tylko kobiety. Odbyły się 44 spotkania, które trwały prawie 66 godzin. Równolegle – poza projektem toczyły się kolejne procesy mentoringowe. W sumie uczestniczyło w nich 28 osób. W 2021 roku 10 mentorek i mentorów pracowało z 10 mentess i zrealizowało 80 godzin spotkań – każdy proces trwał 8 godzin (rok wcześniej – cztery).

Struktura programu w 2021 roku

Realizacja programu trwa pół roku i w 2021 roku składała się z następujących elementów:

 • Rekrutacja mentorek, mentorów (26.04 – 12.05.2021) i mentees (26.04.-2.06.2021)
 • 16 godzin warsztatów online wprowadzających do roli mentora i mentorki: 31.05, 07.06, 09.06, 16.06.2021
 • Wybór par mentoringowych (do 10.06.2021)
 • Spotkanie wprowadzające dla mentees z udziałem organizatorek – 17.06.2021
 • Sesje mentoringowe (8 godzin, dowolne miejsca, on-line lub off-line) do 20.10.2021
 • 8 godzin sesji superwizyjnych: 07.07, 07.09, 22.09, 05.10.2021, Inkubator Starter
 • Dwugodzinne sesje ewaluacyjne: z mentees(25.10.2021) oraz z z mentorkami i mentorami (26.10.2021).
 • Kim są mentorki, mentorzy i mentees

  W 2020 roku program skierowany był do kobiet. W 2021 roku zdecydowałyśmy o zaproszeniu do programu także mentorów – z myślą o tym, że do wprowadzania zmian w branży potrzebujemy wszystkich rąk na pokładzie.

  Profil mentorki, mentora to:

 • osoba z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w branży morsko-logistycznej,
 • osoba na stanowisku managerskim, kierowniczym, zarządzająca projektami lub posiadająca doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy,
 • osoba mieszkająca lub pracująca w Gdańsku – to ograniczenie wynikające z dofinansowania
 • osoba zainteresowana rozwojem zawodowym i osobistym oraz zdobyciem umiejętności i doświadczenia w pełnieniu roli mentorki,
 • osoba nastawiona na samorealizację w obszarze dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem oraz wspieraniu innych w rozwoju.
 • Osoby zainteresowane udziałem wypełniały formularz zgłoszeniowy. Odpowiadały na pytania dotyczące studiów (wykształcenia), doświadczenia zawodowego, motywacji do udziału oraz tego, czym chcą się podzielić w programie.

  Mentees to w naszym programie kobiety ze stażem pracy w branży nie dłuższym niż 24 miesiące lub studentki kierunków związanych z branżą morsko-logistyczną od 2. roku studiów. W ubiegłym roku (2020) mentorki zwróciły uwagę, że warto zapraszać do udziału studentki młodszych roczników, mają one bowiem więcej możliwości rozwoju w ramach oferty uczelnianej. Rzadziej muszą pracować zarobkowo, co otwiera przed nimi możliwość podjęcia nieodpłatnych praktyk.

  W formularzu zgłoszeniowym kandydatki odpowiadały na pytania, które pozwalały stwierdzić, jak wyobrażają sobie swoją przyszłość na rynku pracy, czy są zmotywowane do tego, aby poświęcić czas rozwojowi w ramach programu. Zgłoszenia oceniane były zarówno pod względem formalnym (spełnienia kryteriów przedstawionych w programie) jak i pod względem jakości odpowiedzi.

  W 2021 roku do programu zgłosiło się 27 kandydatek na mentees, z których 18 spełniło warunki formalne. Podczas tworzenia par mentoringowych najistotniejsze były dla nas motywacje mentees i ich pomysły na przyszłość zawodową. Zależało nam na tym, aby mentor lub mentorka był/a osobą znającą dany obszar tej bardzo zróżnicowanej branży (choćby pod względem pracy na morzu i pracy na lądzie). Propozycje mentees przesyłałyśmy mentorkom i mentorom, którzy analizowali zgłoszenie i decydowali, czy będą w stanie odpowiedzieć na oczekiwania danej osoby. Cały proces trwał około tygodnia. Powstało 10 par mentoringowych.

  Przebieg programu

  Mentorki i mentorzy zostali zaproszeni na 12-godzinne warsztaty wprowadzające prowadzone przez Annę Dukowską, które obejmowały następującą tematykę:

 • Cele mentoringu
 • Teoretyczne podstawy mentoringu – definicje i różne ujęcia mentoringu,
 • Ujęcie doradzania/mentoringu w nurcie socjodynamicznym i humanistycznym
 • Zasady mentoringu (struktura, kontrakt, cele, informacja zwrotna)
 • Misja, wizja i wartości organizacji w pracy mentora/ki z mentee.
 • Budowanie osobistej koncepcji roli mentora/ki – tożsamość mentora/ki
 • Korzyści dla mnie jako mentorki/ra
 • Co chcę przekazać jako mentor/ka? Jaką wiedzę wnoszę?
 • Jak wyobrażam sobie moją mentees?
 • Koncepcje kariery; Long – life learning, Wide – life learning
 • Wyzwania współczesnego rynku pracy (VUCA)
 • Metody pracy: Budowanie Narracji, Dialogiczna Konwersacja, Opowiadanie historii/tematy życia, Metafory, Mapowanie, Metoda Doceniającej Dociekliwości, Dialog Motywujący, Informacja Zwrotna.
 • W 2021 roku zorganizowałyśmy także warsztaty na temat budowania równości płci w zespołach, czyli przewodnik dla mentorów i mentorek o tym, jak przeciwdziałać dyskryminacji. Spotykając się w opowieściach mentees z nierównym traktowaniem mentorki często mogły się odwołać do własnych doświadczeń. Dzieliły się nimi także na warsztatach. Zależało nam na tym, żeby “ubrać” je w wiedzę (np. królowa pszczół), omówić wyzwania spotykane w branży oraz wyposażyć zespół mentorski w sposoby reagowania, które przekazać mogą mentees – co okazało się potrzebne. Szczególnie istotne było to w kontekście pracy z mentorami, którzy wielu z tych sytuacji nie doświadczyli. Warsztaty prowadziła dr hab. prof. UG Natasza Kosakowska-Berezecka. Jedną z najważniejszych rekomendacji z warsztatów było jak najwcześniejsze reagowanie w przypadku trudnych sytuacji w pracy i szukanie osób sojuszniczych, czyli wsparcia.

  Te spotkania służyły integracji grupy, co okazało się ważne na kolejnych etapach programu. Mentorki i mentorzy otrzymali wynagrodzenie.

  Każdy z procesów był inny. Mentorki, mentorzy i mentees reprezentowali bardzo różne obszary branży – były wśród nich osoby na stanowiskach mechanika jak i projektujące kadłuby czy odpowiadające za logistykę w firmie. Dopasowanie pod względem zawodu przynosiło dodatkowe korzyści, ale jego brak nie uniemożliwiał efektywnej współpracy. Materiały z warsztatów, w tym metody i narzędzia były dla mentorek i mentorów “podpórkami”.

  Tematyka spotkań zdeterminowana była potrzebami, które wnosiły mentees, a były to tematy dotyczące zaplanowania kariery, zdobycia pracy lub odnalezienia się w nowym miejscu zatrudnienia. Udział w programie dał im szansę zatrzymania się, zadania sobie pytania: czego w życiu pragnę? Kim jestem? W tym kontekście wiele czasu zajęła rozmowa o CV, LinkedIn, procesie rekrutacyjnym. Zaowocowało to kilkoma rozmowami kwalifikacyjnymi i ofertami pracy. W kilku przypadkach mentee została koleżanką z pracy mentorki, ich kontakt utrzymuje się, choć już w innym kontekście: wspólnych zadań, regularnych spotkań na korytarzu.

  Rozmowy mentoringowe dotyczyły także przekonań na temat rynku pracy: tego, że możesz mieć oczekiwania wobec pracodawcy, negocjować warunki, myśleć o danym miejscu pracy w perspektywie dalszego rozwoju, a nie miejscu docelowym, szukać dla siebie stanowiska w innych działach firmy. Wybrzmiała także potrzeba zwiększenia umiejętności określenia na co mamy wpływ, a na co go nie mamy – m.in. w kontekście radzenia sobie z nieprzyjaznymi komentarzami czy brakiem wsparcia w miejscu pracy. Mentee, które wraz z mentorkami odwiedzały organizacje branżowe zwracały uwagę na obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych i z uwagą słuchały o ich ścieżkach kariery – dostrzegając nowe możliwości dla siebie.

  W procesie mentoringowym ważne jest ustalenie celów na początku, żeby można do nich wracać i sprawdzać czy nadal są aktualne. Jeśli nie – warto je zmienić. Podczas sesji superwizyjnych mentorki i mentorzy poddawali refleksji własne zasoby i wyzwania związanych z pełnieniem roli mentorskiej; rozwijali kompetencje z zakresu zarządzania młodymi zespołami lub zespołami o różnorodnej strukturze wiekowej. Anna Dukowska wielokrotnie podkreślała istotność nadawania spotkaniom struktury i konkretyzowania (“co wynosisz ze spotkania?”). Ważnym narzędziem pracy były pytania, skłaniające do refleksji i porządkowania wiedzy. “Nie da się odpowiedzieć na niezadane pytania” – podsumowała jedną z rozmów mentorka. Współpraca z młodszymi stażem koleżankami, dała osobom z zespołu mentorskiego okazję do refleksji nad swoim rozwojem zawodowym – dotychczasowym i przyszłym. Zdarzały się też momenty, w których to mentorka korzystała z doświadczeń mentee. Niektóre z mentorek postanowiły dalej rozwijać się w tym kierunku: podjęły próbę zorganizowania mentoringu w swojej firmie, uczestniczą w kolejnych szkoleniach lub w podobnych do naszego programach.

  Istotnym narzędziem w pracy mentorskiej był feedback, w myśl słów “doświadczenie nie bierze się z ilości wykonanej pracy, ale refleksji nad nią”. W przyszłości chcemy poświęcić mu więcej uwagi, okazał się bowiem bardzo potrzebny zarówno zespołowi mentorskiemu w procesach jak i mentess w pracy.

  Proces mentoringowy to nie tylko relacja zawodowa, ale relacja dwóch osób, które poza pracą mają też życie prywatne, a w nim rodziny czy pasje. Mentees mogły zobaczyć, w jaki sposób mentorki i mentorzy godzą różne obszary i jak ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy nimi. Tematami rozmów było także wsparcie lub jego brak w domu, w rodzinie. W przypadku kobiet planujących karierę na morzu, co często wiąże się z wielotygodniowymi lub wielomiesięcznymi nieobecnościami, jest to to istotny czynnik wpływający na związki czy decyzję o urodzeniu dziecka.

  Mentorki i mentorzy początkowo obawiali się, że nie złapią kontaktu z mentee. Praktyka pokazała jednak, że było wręcz odwrotnie. Jedno z pytań, które postawili podczas ewaluacji dotyczyło tego, czy chodzi może o to, żeby osoba już nas nie potrzebowała? Relacje nawiązane w ramach procesów w większości przypadków trwają jednak nadal, już na innych, koleżeńskich zasadach.

  Ewaluacja

  Dwa spotkania ewaluacyjne – osobno z mentorkami i mentorami, osobno z mentees służyły:

 • weryfikacji tego, czy cele programu zostały zrealizowane,
 • weryfikacji tego, czy cele mentees w procesach zostały zrealizowane
 • weryfikacji tego, czy cele mentorek i mentorów zostały zrealizowane
 • oceny swojej roli jako mentorki i mentora
 • weryfikacji założeń projektu – czy jest odpowiednio skonstruowany, czy sposób doboru w pary jest efektywny, co należy zmienić w kolejnej edycji
 • zaplanowaniu kontynuacji programu.
 • Udało się nam zrealizować wszystkie cele – w różnym stopniu w przypadku poszczególnych osób, w zależności od tego, jaki cel dana osoba założyła na początku udziału. Nie poprzestałyśmy na skali liczbowej, omawiałyśmy poszczególne oceny i co się za nimi kryło, żeby zrozumieć przebieg procesu.

  Mentees najwyżej oceniły możliwość poszerzenia wiedzy na temat branży, wzmocnienie poczucia własnej wartości jako kobieta w branży morskiej, lepsze przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych i rozwój umiejętności konstruowania kariery. Mentorki i mentorzy – możliwość podzielenia się wiedzą i doświadczeniem, metody prowadzenia procesu mentoringowego, a także poznanie potrzeb młodych osób. W obu grupach wzrosła wiedza o stereotypach i dyskryminacji w miejscu pracy oraz sposobach reagowania na sytuacje trudne.

  Co udział w programie zmienił w życiu mentorek i mentess?

  Mentorka: Chyba ten rok – 2020 – zaliczę do jednych ze szczęśliwszych lat w moim życiu. Przede wszystkim dzięki temu Projektowi dostałam masę narzędzi do lepszego funkcjonowania, pracy i współpracy.

  Katrzyna Knuth, mentorka: Proces zadziałał też trochę na moje ambicje, zastanowienie się czy moja kariera idzie w tym kierunku, w którym planowałam? Czy jest coś, co chciałabym zmienić? („Polska na morzu”, wrzesień 2020 r.)

  Edyta, mentee: Dzięki temu programowi obecnie jestem na kursie rozszerzającym moje kwalifikacje […] Bez tych spotkań nie przełamałabym swoich granic pozostając w tym samym miejscu. A kto stoi w pędzącym świecie, tak naprawdę się cofa. Podsumowując, program dał mi wiatr w żagle.(„Polska na morzu”, wrzesień 2020 r.).

  Mentee: Program przede wszystkim podbudował moją pewność siebie. Dzięki niemu odważyłam się na realizowanie swoich zawodowych marzeń. Aktualnie pracuję w firmie, w której marzyłam odbyć choć praktykę studencką. Tę współpracę podjęłam krótko po zakończeniu programu mentoringowego. Potrafię odnaleźć się w męskim zespole, w którym jestem jedyną kobietą. Mam możliwość rozwoju zawodowego w obrębie firmy, w różnych jej gałęziach i na nim chciałabym się skupić.

  Mentee: Program pozwolił mi pójść naprzód w związku z moją karierą zawodową na morzu. Podczas spotkań został przedyskutowany każdy możliwy punkt związany z moją pracą, za co jestem niesamowicie wdzięczna, bo dodał mi odwagi i pewności, że wszystko co robię jest dla mnie odpowiednie. Dzięki rozmowom z o wiele bardziej doświadczonymi kobietami niż ja, zyskałam pewność i motywację do walki o swoje, a także świetne i bardzo przydatne rady z cyklu “jak przetrwać w tym świecie” 🙂

  Sukcesy mentees:

 • stworzenie planów rozwoju na najbliższe lata, otwarcie się na mniej oczywiste możliwości – “otworzyły się jej oczy”,
 • podjęcie dalszych studiów, kursów specjalistycznych,
 • praktyki w firmie mentorki,
 • zmiana pracę na związaną z branżą lub zdobycie pierwszej pracy,
 • podwyżka w pracy po negocjacjach.
 • Wraz z zespołem mentorskim doszłyśmy do wniosku, że potrzebne jest stworzenia systemowego wsparcia dla osób wkraczających na rynek pracy do branży morsko-logistycznej: uczelnie nie przygotowują studentek (i studentów) wystarczająco do wejścia na rynek pracy. Spotkania z mentorkami i mentorami włączyły mentees w sieć profesjonalnych kontaktów, pozwoliły im zacząć budować pierwsze relacje zawodowe.

  Zanim zaczniesz mentoring w swojej organizacji

 • Zastanów się, co chcesz osiągnąć przez program mentoringowy, jakie cele sobie stawiasz? Określ, co będzie sukcesem.
 • Zastanów się nad czasem trwania procesów – zarówno nad długością w miesiącach jak i ilością godzin. Weź pod uwagę okresy wakacyjne, urlopowe.
 • Zastanów się, czy chcesz wypłacać mentorkom i mentorom wynagrodzenie – obie możliwości są praktykowane.
 • Zastanów się, jakie tematy chcesz poruszyć podczas warsztatów wprowadzających – służą one nie tylko wprowadzeniu wiedzy, ale także poznaniu się osób uczestniczących. Czy więcej czasu chcesz przeznaczyć na wiedzę czy na pracę na postawach? W naszym przypadku istotna okazała się wiedza o stereotypach płciowych na rynku pracy, trudnych sytuacjach i sposobach radzenia sobie z nimi.
 • Spotkania superwizyjne z udziałem mentorek i mentorów są ważnym elementem procesu – pozwalają rozmawiać o przebiegu procesów, rozmawiać o trudnościach, inspirują inne mentorki i mentorów. Służą także pogłębianiu relacji między mentorkami i mentorami. W przypadku naszego programu mentorki i mentorzy podpowiadali sobie nawzajem, a także wspierali inne mentees w znalezieniu pracy. Niech będą równoważnym elementem procesu.
 • Nie bój się zadawać trudnych pytań na ewaluacji. Być może usłyszysz, że coś poszło inaczej niż było założone, ale dzięki szczerej informacji zwrotnej masz szansę ulepszać kolejne edycje.
 • Spotkanie ewaluacyjne może też służyć świętowaniu sukcesów i zamknięciu procesu. Nie zapomnijcie o przygotowaniach zaświadczeń o udziale.
 • Program mentoringowy ”Kobiety też budują statki 3” dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

  Patronat nad programem objęło Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu – WISTA Poland.

  Patronat honorowy: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Rektor Politechniki Gdańskiej.

  Przygotowała: Anna Miler